Reglement van inwendige orde

Artikel 1: Indeling van de seizoenen

Elk jaar zal het bestuur van de vereniging de aanvang bepalen van het tennis- en het winterseizoen.

Artikel 2: Openingsuren van het clubhuis

 • maandag : open vanaf 15.00u
 • dinsdag : open vanaf 10.00u
 • woensdag : open vanaf 10.00u
 • donderdag : open vanaf 10.00u
 • vrijdag : open vanaf 10.00u
 • zaterdag : open vanaf 9.00u
 • zondag : open vanaf 9.30u

Tijdens het winterseizoen:

 • maandag, dinsdag en woensdag : gesloten
 • donderdag : open vanaf 13.30u
 • vrijdag : open vanaf 19.00u
 • zaterdag : open vanaf 13.00u (indien Bridgecompetitie)
 • zondag : open vanaf 13.00u

Artikel 3 : Toegang tot de club

Het clubhuis is alléén toegankelijk voor leden die aangesloten zijn bij de vereniging.

Uitzonderingen:

Individueel uitgenodigden : Elk lid van de vereniging heeft het recht één of meer personen op de club uit te nodigen. Hij/zij draagt voor deze genodigde(n) de volledige verantwoordelijkheid. De persoon die uitnodigt moet, onder zijn naam, de genodigde(n) inschrijven (datum, naam, voornaam en adres) in het gastenboek dat zich bij de uitbaters bevindt.

Een genodigde mag tennissen op alle terreinen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag tot 19.00u en op zaterdag tot 13.00u. Wanneer er echter “speciale“ activiteiten bezig zijn (interclub, tornooi, clubkampioenschap, lessen,…) dan hebben deze laatsten voorrang. Een feestdag in de week wordt gelijkgesteld met een zondag. Eén en dezelfde persoon kan slechts driemaal uitgenodigd worden. Eén en hetzelfde lid mag maximum 10 personen per jaar uitnodigen.

Leden van andere verenigingen : Deze hebben toegang tot het clubhuis voor het spelen van kompetities en vriendenwedstrijden, of ter gelegenheid van een andere clubactiviteit. Zij zijn dan de genodigden van Koninklijke RUA TC vzw. De kapitein of de verantwoordelijke van RUA vult het gastenboek in, met vermelding van datum en naam van de bezoekende club.

Competities buiten clubverband : Indien leden van RUA een wedstrijd wensen te spelen op de terreinen van de club, in competitie buiten clubverband, dienen zij dit minstens één maand op voorhand aan te vragen aan het bestuur. Deze zal autonoom beslissen over het al dan niet toelaten van dergelijke wedstrijden.

Kandidatuur nieuw lid

Iedereen die wenst lid te worden van Koninklijke RUA Brasschaat TC dient hiervoor het formulier “KANDIDATUUR” volledig in te vullen. Dit formulier dient mede ondertekend te worden door 2 leden van de club. Deze personen (“peter” en “meter”) staan borg voor de kandidaat en informeren hem/haar over dit reglement en alle andere nuttige informatie betreffende het reilen en zeilen van de club. Voor elke nieuwe aanvraag wordt een dossiergeld gevraagd van 20.00€ per persoon.


Artikel 4 : Volgorde voor reservatie terreinen:

Bepaalde activiteiten hebben voorrang boven andere. De volgende lijst duidt de verschillende tennisactiviteiten aan met hun prioriteit. De activiteit met de meeste voorrang wordt eerst vermeld, de activiteit met de minste voorrang wordt het laatst vermeld:

 1. Interclubontmoetingen VTV
 2. Beker Charles Naeyaert (VTV)
 3. RUA tornooi VTV
 4. Clubtornooien (Beker van de Burgemeester, Schaal Claus,…
 5. Clubontmoetingen (Ontmoeting RUA-Ter Rivieren)
 6. Clubkampioenschap
 7. Tennislessen “Tennisschool RUA” (op voorhand aangekondigde groep- én privé-lessen, tenniskampen)
 8. Wekelijkse clubactiviteiten (bvb. Oldies)
 9. Wedstrijden onder leden
 10. Wedstrijden met uitnodiging

De activiteiten onder rubriek 9 en 10 duren maximaal 1 uur (tijd van een reservatie). De andere activiteiten kunnen eventueel langer duren. Dan geldt het reglement van de respectievelijke activiteit.


Artikel 5 : Spelende leden :

 • Seniors: Alle personen vanaf 18 jaar (toestand op 1 januari). Hun naamkaartje is groen voor de dames en rood voor de heren.
 • Juniors (geel): Alle personen die jonger zijn dan 18 jaar. Hun naamkaartje is geel.
 • Juniors (wit): Alle personen die jonger zijn dan 10 jaar. Hun naamkaartje is wit.
 • Seniors hebben voorrang bij het reserveren van een tennisterrein op werkdagen na 18.00u.

Artikel 6 : Tenniskledij en terrein

Zowel voor de dames als voor de heren zal er volgens voorschrift van de VTV uitsluitend in de correcte tenniskledij gespeeld mogen worden. Bedrukte T-shirts met allerlei reclame of slogans worden niet toegestaan. De terreinen mogen slechts betreden worden met tennisschoenen. Alle ander schoeisel (zoals turn-, basketbal,- of hockeyschoenen) is verboden.

Na het verstrijken van de speeltijd dient het volledige oppervlak van het terrein geveegd te worden en dienen de sleepnetten met de balk aan de voorziene haak gehangen te worden. Ook bij onderbreken (bvb. regen) dient het terrein geveegd te worden. Het bestuur heeft het recht om overtreders sancties op te leggen.

Artikel 7 : Gebruik van het bord, voorbehouden van terreinen

Een speler/speelster moet, om het recht te hebben een terrein voor te behouden, de volgende reglementering strikt naleven :

 1. Men heeft het recht een terrein voor te behouden enkel indien men aanwezig is én blijft op de club. Men heeft ook enkel het recht op het terrein waarvoor men gereserveerd heeft. Niet toegelaten is : telefonische reservatie, voor “vrienden en/of familie” reserveren,…
 2. Wanneer leden een terrein voorbehouden hebben, kan men steeds zijn naamkaartje bijhangen, mits de betrokkenen hiervan te verwittigen. Deze laatsten mogen slechts weigeren wanneer zij een enkelspel willen betwisten. Op zaterdag, zon- en feestdagen zijn enkelspelen slechts toegelaten indien er nog voldoende spelmogelijkheid is.
 3. Een speler/speelster mag geen twee opeenvolgende uren een terrein voorbehouden door zijn/haar naamkaartje op te hangen
 4. Geen enkel lid mag op eigen initiatief het naamkaartje van een ander lid afhaken of vervangen. Alleen bestuursleden hebben het recht én de plicht de naamkaartjes die ophangen en niet aan de reglementering ter zake en/of de bovenvermelde beperkingen voldoen, af te haken en dit bij eenvoudige vaststelling van de feiten. Bij onderlinge betwisting moeten de leden een aanwezig bestuurslid raadplegen, die een arbitraire beslissing neemt.
 5. Op de voor de tennisschool voorbehouden terreinen (zie ad valvas) mogen de leden hun naamkaartje niet ophangen. Wanneer leden toch op één van deze voorbehouden terreinen spelen dienen zij op het eerste verzoek van de lesgever(s) het terrein onmiddellijk te vegen en verlaten.
 6. Het bestuur kan steeds de reglementen wijzigen voor eender welke clubactiviteit, dit door een mededeling op het bord van de speelvelden uit te hangen.


Artikel 8 : Orde en netheid in het clubhuis

Op de tafels in het clubhuis horen geen tenniszakken, raketten, ballen,… Alle kledingstukken, sporttassen en valiezen moeten ofwel in de vestiaire ofwel in de kleedkamers opgeborgen worden. Kinderfietsen, rolschaatsen en skateboarden zijn niet toegelaten in het clubhuis. Dieren zijn niet toegelaten op Koninklijke RUA TC.

Op de tennisterreinen worden er geen glazen of flessen achtergelaten ! Plastieken flessen en dergelijke kan men deponeren in de voorziene vuilbakken.

In de kleedkamers moeten de leden de nodige orde aan de dag leggen :

 • schoenen en tennisschoenen onder de bank
 • kledingstukken aan de kapstokken
 • sporttassen en tennisvaliezen boven op de rekken

De toegang achter de toog tot de keuken en de bergplaats is voor alle leden, uitgezonderd de bestuursleden, verboden.

Artikel 9 : Verantwoordelijkheid

Noch het bestuur, noch de uitbaters zijn verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van voorwerpen die aan de leden toebehoren, welke hen overkomen tijdens hun verblijf op de club. De leden zijn wel verantwoordelijk voor alle schade die zij aan roerende of onroerende goederen van de vereniging toebrengen.

Artikel 10 : Verbruik

 1. In principe is elk genoten verbruik KONTANT af te rekenen met de uitbating.
 2. Van dit principe kan eventueel afgeweken worden, tegenover de correcte en solvabele leden, wanneer deze laatsten een verbruikersbon dateren en ondertekenen.
 3. Om tot dit systeem te worden toegelaten, dient de debettant een voorschot aan de uitbating te overhandigen. De uitbating zal het bedrag van dit voorschot voorstellen, rekening houdend met het gemiddelde maandelijkse verbruik van het lid in kwestie
 4. Penalisatie indien de verbruiker, het toegestane krediet met 10% overschrijdt en bij gebreke van het overblijvende saldo schuldig blijft, kan de uitbating beslissen geen verdere consumpties meet te geven. Het bestuur kan dan beslissen over de definitieve uitsluiting van het lid en het dagvaarden tot recuperatie van de schuld. De uitbaters van de club kunnen voorzien in het geven van warme maaltijden, toch onder bepaalde voorwaarden:
  ’s middags: tussen 12.00u en 15.00u
  ’s avonds: tussen 18.00u en 23.00u (bestellen vóór 21.00u)
  Allerhande snacks (koud en warm) kunnen doorlopend verkregen worden.

Artikel 11 : Status van de onderafdelingen

Het bestuur laat de leden van Koninklijke RUA Brasschaat TC toe over te gaan tot het oprichten van onderafdelingen, welke een andere sport dan de tennissport beoefenen, dit in aansluiting op artikel 6 van de stichtingsakte. De leden moeten van het bestuur eerst een toelating hebben tot het oprichten van een dergelijke onderafdeling.

Rechten van de onderafdelingen:

 • Ze mogen de naam van de club dragen
 • Ze mogen optreden in clubverband
 • Plichten van de onderafdelingen :
 • Ze mogen alleen leden van Koninklijke RUA Brasschaat TC aanvaarden.
 • Ze moeten in eigen schoot een comité benoemen van ten minste 3 en ten hoogste 6 leden.
 • Dit comité draagt de volle verantwoordelijkheid voor de onderafdeling.
 • Het comité van de onderafdeling is rekenschap verschuldigd aan het bestuur van de club.
 • Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Koninklijke RUA Brasschaat TC zal het comité van iedere onderafdeling een verslag moeten voorleggen betreffende de activiteiten van het afgelopen jaar.

Financiering van de onderafdelingen :

Elke onderafdeling is volledig verantwoordelijk voor haar eigen financiering. Zij mag giften aanvaarden. Het bestuur kan subsidies toekennen aan de onderafdelingen; dit mag geenszins beschouwd worden als een verworven recht.

Enkel als de noodzaak ervan kan aangetoond worden, zal het bestuur hierover een beslissing nemen.

Artikel 12 : Deelname aan interclub-wedstrijden en clubkampioenschap

 • Interclubwedstrijden : De spelende leden die hun lidgeld niet betaald hebben, kunnen géén aanspraak maken op een eventuele deelname aan de interclubwedstrijden. Het sportbestuur heeft de verantwoordelijkheid over het inschrijven van officiële interclubploegen.
 • Clubkampioenschappen :
 • De wedstrijdleider is hiervoor de enige autoriteit; zijn beslissingen zijn onaanvechtbaar.
 • Voor het spelen van wedstrijden voor het clubkampioenschap mogen de betrokken spelers op de hiervoor voorziene dagen telefonisch een terrein voorbehouden. Dit is de enig toegelaten afwijking van artikel 6 van onderhavig reglement van inwendige orde.
 • Het bestuur houdt zich het recht om leden, welke in de interclubcompetitie uitkomen voor een andere club, de deelname aan de clubkampioenschappen te ontzeggen.


Artikel 13 : Privé-feesten :

De leden van de club hebben het recht om een privé-feest (privé-feest = een feest buiten de normale

activiteiten van de club) te organiseren in de chalet van Koninklijke RUA Brasschaat TC, maar wel

onder de volgende voorwaarden :

 • Een privé-feest kan georganiseerd worden in of buiten het tennisseizoen
 • Een privé-feest kan nooit georganiseerd worden indien er op hetzelfde moment een clubactiviteit georganiseerd wordt.
 • De organisator van zo’n privé-feest moet minstens 2 maanden op voorhand hieromtrent een aanvraag aan het bestuur doen
 • Hij/zij dient een lijst van uitgenodigden te bezorgen aan het bestuur. RUA is een privéclub. Alle niet-leden dienen geregistreerd te worden.
 • Hij/zij blijft altijd de volle verantwoordelijkheid dragen van alle personen die op dit feest aanwezig zijn (uitgenodigd of niet).
 • Indien de discobar gebruikt wordt door derden, dient een waarborg van 250€ gestort te worden op de rekening van Koninklijke RUA vóór dit privé-feest plaatsvindt. Indien er geen schade wordt vastgesteld wordt dit bedrag naderhand teruggestort.

Artikel 14 : Controle, sanctie en wijzigingen

Het bestuur en de uitbaters waken over de naleving van onderhavig reglement van inwendige orde. Wanneer een lid onderhavig reglement van inwendige orde niet naleeft, kan het bestuur de strafmaatregelen toepassen die voorzien zijn in artikel 11 van de stichtingsakte. Het reglement van inwendige orde kan te allen tijde gewijzigd worden bij eenvoudige beslissing van het bestuur.

Voor het bestuur van de Koninklijke RUA Brasschaat TC,

Walter Vermeulen Raf Verhelst Paul Van Meerbeeck

Voorzitter Penningmeester Uitbater

Onze locatie

Koninklijke Rua Tennisclub Brasschaat

Gemeentepark 9, 2930 Brasschaat
Tel: 03/651.79.54

info@ruatc.be
KBC BE82 7370 3038 2968

Contacteer ons

Weervoorspelling

Tennisweer Brasschaat
>> Meer tennisweer in Brasschaat